به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

برنامه کشیک بزرگسال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح بزرگسال

شنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر سجودی
 • دکتر مونا هدایتی
 • دکتر حیدرزاده

یکشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر ارزین
 • دکتر سجودی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر محبی
 • دکتر نجفی

دوشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر یوسفی

سه شنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر ارزین
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر سجودی
 • دکتر سرابی
 • دکتر نجفی

چهارشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر رحیم آبادی
 • دکتر یوسفی

پنجشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر ارزین
 • دکتر سجودی
 • دکتر ساعدی

کشیک عصر بزرگسال

شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر مریم هدایتی
 • دکتر مونا هدایتی
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • کتر یوسفی

یکشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر آتشی
 •  دکتر ساعدی
 • دکتر سرابی
 • دکتر شاهدی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر یوسفی

دوشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر خانجانی
 • دکتر بدخش
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر رحیم آبادی
 • دکتر سرابی
 • دکتر شاهدی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر کاولی
 • دکتر یوسفی

سه شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر بدخش
 • دکتر سرابی
 • دکتر خسروی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر مونا هدایتی
 • دکتر یوسفی

چهارشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر مریم هدایتی
 • دکتر رحیم آبادی
 • دکتر محبی
 • دکتر یوسفی

پنجشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر مونا هدایتی
 • دکتر مریم هدایتی
 • دکتر آتشی
 • دکتر سجودی
 • دکتر نیکخواه

برنامه کشیک ظهر وشب درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک ظهر و شب

شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سجودی

یکشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سرابی و دکتر صفرپور و دکتر محبی

دوشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر شهابی

سه شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین

چهارشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر شهابی

پنجشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین

برنامه کشیک اطفال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح اطفال

شنبه صبح اطفال

 • دکتر سجودی
 • دکتر لسانی
 • دکتر رمرودی
 • دکترمقربیان
 • دکتر همراه

یکشنبه صبح اطفال

 • دکتر آلیانی
 • دکتر ارزین
 • دکتر شاهدی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکتر زمانی
 • دکتر مقربیان
 • دکتر محبی
 • دکتر یوسفی

دوشنبه صبح اطفال

 • دکتر نیکخواه
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکترمقربیان
 • دکتر یوسفی
 • دکتر رمرودی

سه شنبه صبح اطفال

 • دکتر آلیانی
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر قاسمی
 • دکترمقربیان
 • دکتر یوسفی
 • دکتر رحیم آبادی

چهارشنبه صبح اطفال

 • دکتر آلیانی
 • دکتر آتشی
 • دکتر علیزاده
 • دکتر لسانی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر رمرودی
 • دکترمقربیان
 • دکتر یوسفی

پنجشنبه صبح اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکتر یوسفی

کشیک عصر اطفال

شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بخشی
 • دکتر لسانی
 • دکتر علیزاده
 • دکتر زمانی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر مقربیان

یکشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بخشی
 • دکتر لسانی
 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر محبی

دوشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بخشی
 • دکتر شهابی
 • دکتر خسروی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر محبی
 • دکتر همراه

سه شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بخشی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر لسانی
 • دکتر علیزاده

چهارشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بخشی
 • دکتر خسروی
 • دکتر شهابی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر همراه

پنجشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بابایی
 • دکتر مقربیان
 • دکتر محبی
شماره تماس ضروری